នៅទីបំផុត Antony នឹងទៅ Manchester United! កិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍ជាមួយ Ajax តម្លៃ 100 លានអឺរ៉ូ។ កិច្ចសន្យារហូតដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2027 ជាមួយនឹងជម្រើសរហូតដល់ឆ្នាំ 2028។ នឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃស្អែក។ 🚨🔴🇧🇷 #MUFC

កិច្ចសន្យាកំពុងត្រូវបានរៀបចំ វាជាតម្លៃកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រ Eredivisie – Antony នឹងនៅ Manchester នៅសប្តាហ៍នេះ។