ជាផ្លូវការ, បានបញ្ចប់។ Ander Herrera ចូលរួមជាមួយក្លឹប Athletic ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងពី PSG ជាមួយនឹងជម្រើសក្នុងការទិញដែលមានសុពលភាពក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023។ ⚪️🔴🤝 #ការផ្ទេរ

Herrera បានបញ្ចប់ការពិនិត្យសុខភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ – សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្លឹបបញ្ជាក់។