ផ្លូវការ, Alexander Isak ចូលរួមជាមួយ Newcastle លើកិច្ចព្រមព្រៀងអចិន្ត្រៃយ៍ពី Real Sociedad – តម្លៃកំណត់ត្រាក្លឹបមានតម្លៃ €65m, €5m add-ons និងលក់លើឃ្លារួមបញ្ចូល។ ⚪️⚫️🤝 #NUFCIsak បានចុះកិច្ចសន្យាថ្ងៃនេះ ហើយក្លាយជាតារាថ្មីរបស់ Newcastle ។