ពេលនេះ Liverpool នឹងព្យាយាមចុះហត្ថលេខាលើខ្សែបម្រើថ្មី Jurgen Klopp ប្រកាសថា៖ “បាទ ខ្ញុំជាអ្នកដែលនិយាយថាយើងមិនត្រូវការខ្សែបម្រើ ហើយអ្នកនិយាយត្រូវ ហើយខ្ញុំខុស។ ឥឡូវ​យើង​ទៅ​រក​ខ្សែ​បម្រើ”។ 🚨🔴 #LFC

“យើងនឹងស្វែងរកមួយ ប៉ុន្តែវាត្រូវតែត្រឹមត្រូវតាមតម្រូវការ”។