កិច្ចព្រមព្រៀង Pierre Aubameyang ។ ការប្រជុំនៅក្នុងម៉ោងបន្ទាប់ ដែលត្រូវបានកំណត់ពេលតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមុន – ការផ្តោតសំខាន់នឹងផ្តោតលើលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួន។ រយៈពេលនៃកិច្ចសន្យា និងប្រាក់ខែនឹងត្រូវពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះជាមួយ Chelsea ។ 🚨🔵 #CFCបន្ទាប់ពីនោះ Chelsea នឹងរៀបចំការដេញថ្លៃជាផ្លូវការលើកដំបូងរបស់ពួកគេទៅកាន់ Barcelona ។