ការទិញយក Emerson Palmieri របស់ West Ham ត្រូវបានបរាជ័យ។ គ្មានការព្រមព្រៀងលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ទេ បើទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងជិតបញ្ចប់ជាមួយ Chelsea ដូចដែលបានហៅពីមុនមកក៏ដោយ។

Chelsea ទទូចថាពួកគេចង់បានប្រហែល 20 លានផោនដើម្បីលក់ Emerson Palmieri ដោយគ្មានបំណងអោយខ្ចីជើងនោះទេ។