ក្លឹប Manchester City កំពុងតែបញ្ចប់លើកិច្ចព្រមព្រៀង Sergio Gomez ជាមួយ Anderlecht ។ តម្លៃនឹងលើសពី 10 លានអឺរ៉ូ ព័ត៌មានលម្អិតចុងក្រោយកំពុងពិភាក្សា ហើយបន្ទាប់មកវានឹងត្រូវបានបញ្ចប់។ #MCFC

គំរោង គឺតែងតែអោយគាត់ខ្ចីទៅ Girona… ប៉ុន្តែត្រូវបានប្រាប់ Man City ឥឡូវនេះអាចសម្រេចចិត្តរក្សា Sergi ។ #Fabrizio