មេធាវី Barcelona និង Memphis Depay កំពុងចរចាដើម្បីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្តីពីភ្នាក់ងារឥតគិតថ្លៃ។ គ្មានផ្លូវសម្រាប់ថ្លៃ 20 លានអឺរ៉ូទេ។ Depay នឹងយល់ព្រមចាកចេញពី Barça តែក្នុងករណីដែលគាត់នឹងស្វែងរកជម្រើសត្រឹមត្រូវសម្រាប់អនាគតរបស់គាត់។

Memphis Depay នឹងពិចារណាតែក្លឹបកំពូលប៉ុណ្ណោះ។