ផ្លូវការ Kevin Mbabu ចូលរួមជាមួយ Fulham ក្នុងកិច្ចសន្យាអចិន្ត្រៃយ៍ពី Wolfsburg ក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល 3 ឆ្នាំដែលភ្ជាប់គាត់ទៅ Craven Cottage រហូតដល់រដូវក្តៅឆ្នាំ 2025។ ⚪️⚫️ #FulhamFC

សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថា Fulham មានជម្រើសក្នុងការបន្តរយៈពេល 12 ខែទៀត។ ដំណឹងពី Fabrizio Romano